Facebook

Söderhamns Mekaniska Service AB
din samarbetspartner inom industriservice.


Vi är ett modernt företag i industribranchen med säte i Söderhamn. Vi har kvalificerad personal för bl.a licenssvetsning och industrirörläggning och har funnits sedan 2010.

070-220 60 94

Tjänster & Service

Kvalificerad personal inom:

 • Licenssvetsning
 • Industrimontage
 • Byggsmide
 • Mekaniker & Montörer

Vi utför arbeten inom:

 • Kärnkraftsindustrin
 • Massa- och pappersindustrin
 • Avfall- och kraftvärmeverksindustrin
 • Gruv- och sågverksindustrin
 • Läkemedelsindustrin

Verksamhetsplan

Om företaget
Söderhamns Mekaniska Service AB startade upp 2010 med mek på värmeverk och pappersbruk, men har under de senaste åren gått över på mer kvalificerade jobb inom rörmontage och licensvetsning.

Kvalitetspolicy
Söderhamns Mekaniska Service AB bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet.
 
Vi satsar på ett totalt nollfelstänkande vilket innebär att varje medarbetare alltid strävar efter att förbättra kvaliteten på eget arbete.
 
Verksamhetssystem
Vårt verksamhetssystem bygger på ISO 9001 och belyser bland annat:

 • projektgenomgång (inklusive samordning med övriga entreprenörer)
 • dokumenthantering (arbetshandlingar, ritningar)
 • installationsprocessen (arbetsberedning)
 • kontroll och provning (normala kontroller, särskilda kontroller och slutavsyning)
 • behandling av avvikande produkter
 • utbildning (yrkesutbildade entreprenörer utför arbetet)

Arbetsmiljöpolicy


 • vill genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete uppnå ett säkert och trivsamt företag utan arbetsplatsolyckor och yrkesskador.
 • skall erbjuda varje anställd en arbetsplats som till fullo överensstämmer med gällande arbetsmiljölagar och tillhörande föreskrifter.
 • skall erbjuda en bra arbetsmiljö med goda fysiska och psykosociala förhållanden.
 • skall utreda eventuella arbetsskador och ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.
 • skall fortlöpande undersöka arbetsmiljöriskerna i vår verksamhet och vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder.
 • strävar efter en öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda för att ge anställda möjlighet att arbeta i en trevlig miljö och att utvecklas i sitt arbete.

 

Miljöpolicy
Söderhamns Mekaniska Service AB skall miljöanpassa företagets verksamhet så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt samt ekologiskt motiverat genom att:

 • välja leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljökriterier.
 • välja leverantörer som omhändertar restprodukter på ett miljömässigt sätt.
 • minska energianvändningen i lokaler samt vid transporter.
 • ha resurssnåla rutiner i arbetsprocessen.
 • använda förbrukningsmaterial och utrustning med omdöme.
 • leva upp till kraven i lagar och förordningar som berör miljön.
 • i vår rådgivande roll föreslå lösningar som ger mindre miljöpåverkan.

Andreas Hedberg

Mobil: 070-220 60 94
Epost

Ulrika Andersson

Mobil: 070-220 90 06
Epost